יום כיפור – לפני ה’ תטהרו

חגים - Michne Torah

יום כיפור – לפני ה’ תטהרו

יפייס אדם חבירו בערב יום הכיפורים השו”ע (סי’ תרו) בחר לפתוח את ההלכות הנוגעות ליום כיפור בכותרת: “שיפייס אדם חבירו בערב יום הכיפורים אין ספק כי מקורו מהמשנה ביומא (פה ב) עבירות שבין אדם לחבירו אין יום כיפור מכפר עד שירצה את חבירו, וכמו שממשיך בשו”ע שם אלא דלכאורה יש להעיר דלא נאמר במשנה אלא

Read More...