תנה לנו מלך”, מצוה או חטא”

פרשת השבוע - Michne Torah

תנה לנו מלך”, מצוה או חטא”

כי תבא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך וירשתה וישבתה בה ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבתי,  שום תשים עליך מלך אשר יבחר וגו‘ (דברים יז, יד-טו) הנה משמע בקרא דענין העמדת מלך לא נאמר אלא כשיאמר העם לשים מלך ככל הגוים אשר סביבותיהם, דאזי יצטוו להעמיד מלך. ובאמת דפליגי בזה רבותינו

Read More...